Ja, jeg er interessert

Integritetspolicy

GDPR

Nedan kan du läsa om vår integritetsskyddspolicy. Den handlar om hur och på vilket sätt vi skyddar dina personuppgifter och din integritet. Att värnar din integritet och gällande lagar om integritetsskydd är viktiga för oss.

För att bli kund hos oss och teckna avtal krävs det att du i samband med din beställning lämnar vissa personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in och sparar

Uppgifter som vi behöver och frågar efter när du gör en beställning och tecknar avtal om fiberanslutning med oss är namn, din fastighets adress, fastighetsbeteckning, postadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall faktureringsadress. Efter att fiberkabeln är nedlagd och du fått din fiberbox installerad och driftsatt registreras även den s.k. MAC-adressen (Media Access Control) till fiberboxen. Det finns ingen skyldighet eller lagstadgat krav om att du måste lämna uppgifterna. Det är dock nödvändigt att du lämnar uppgifterna till oss då vi behöver uppgifterna för att administrera och fullgöra det avtal som du ingår med oss.

Besök som du gör på vår webbplats innebär även att vi från din webbläsare, genom användning av cookies eller andra spårningsverktyg, eller genom webbanalys- eller statistikverktyg som vi använder, tar emot och sparar information om webbläsaren, din enhets ID-nr, använt IP-nummer, datum och tid.  Vad för typ av cookies som vi använder, inklusive cookies från tredje parter som vi samarbetar med, samt hur du gör för att neka cookies eller radera tidigare sparade cookies, kan du läsa om här.

Kontaktuppgifter

Det är Open Infra Core AB som ingår avtalet med dig och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Open Infra Core AB

Org. nr: 556804-3250

Adress: Lings väg 2, 169 70 Solna

Telefon: 010 – 492 71 00

E-post: gdpr@openinfra.com

Open Infra hanterar registerutdrag i enlighet med Datainspektionens riktlinjer. Open Infra hanterar inte begäran om utdrag ur systemloggar med så kallade fritextfält och samtalsloggar. Anledningen är att vi inte har en funktion som kan garantera att innehållet endast berör den som begär utdraget. Med hänsyn till GDPR och för att säkerställa att inga personuppgifter hamnar fel har Open Infra beslutat om att inte lämna ut sådana uppgifter i enlighet med Datainspektionens rådgivning om utlämning av personuppgifter.

Hur insamlade uppgifter används, ändamål och rättslig grund för behandlingen

Uppgifterna som vi samlar in och sparar om dig används för att registrera, administrera och fullgöra vårt avtalsförhållande, såsom att kommunicera med dig och lämna information om projektplan, tidplan, tjänsteutbud, tekniska frågor gällande installation, drift och underhåll, uppdateringar och förändringar samt annat som är relevant för användningen och nyttan av fiberanslutningen. MAC-adressen till fiberboxen behövs för identifiering av fiberboxens nätverkskort, bl.a. vid felsökning. Ditt personnummer används i förekommande fall för kreditprövning samt krävs även för ansökan om och utnyttjande av ROT- och/eller RUT-avdrag. För dessa ändamål är den rättsliga grunden för behandlingen att vi behöver utföra behandlingen för att administrera och fullgöra avtalet mellan oss.

De uppgifter vi samlar in och sparar kan även användas för analys och statistik i syfte att utveckla, förbättra, underhålla och skydda vår fiberprodukt samt för marknadsföringsändamål, vilket kan inbegripa att, baserat på urval och selektering, utforma, anpassa och skicka reklam, förmånserbjudanden och andra utskick som är relevanta och utformade efter mottagarens intressen, preferenser och behov (profilering). För sådana ändamål kan vi även överföra vissa uppgifter, e-postadress och fastighetsadress/beteckning, vidare till användning av andra företag inom den koncern som vi tillhör, våra partners, eller andra företag som vi samarbetar med. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för det berättigade intresse vi har av att kunna förse våra kunder, och potentiella kunder inom områden där vi är verksamma, med relevanta erbjudanden och information om kampanjer, tjänstepaket m.m. från särskilt de tjänsteleverantörer som vi samarbetar med och som står bakom de digitala tjänster som kan tas emot genom fiberanslutningen. Detta intresse väger, enligt vår bedömning, tyngre än integritetsintresset, särskilt med beaktande av sättet för, omfattningen och effekterna av behandlingen, vad våra kunder rimligen har för förväntningar på hur vi kan komma att använda personuppgifterna samt den rätt som alltid finns att motsätta sig att uppgifterna används för direktmarknadsföring och/eller profilering.

Genom att teckna avtal med oss och godkänna våra Allmänna villkor och denna text, lämnar du ditt samtycke till att vi, annat koncernbolag, eller någon av våra samarbetspartners skickar marknadsföring till dig via e-post eller sms. Du har alltid rätt att när som helst meddela oss att du motsätter dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring.

Mottagare som kan få del av personuppgifter

Personuppgifterna används av oss inom vår egen organisation för avtalets administration och fullgörande, men kan också, för bl.a. marknadsföringsändamål, komma att överföras till och delas med andra mottagare, såsom andra företag inom den koncern som vi tillhör, våra partners, eller andra företag som vi samarbetar med, t.ex. personuppgiftsbiträden som vi anlitar och som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dina personuppgifter överförs också till Skatteverket om ansökan om ROT- och/eller RUT-avdrag görs. För marknadsföringsändamål är det endast e-postadress och fastighetsadress/beteckning som kan komma att lämnas ut/överföras Enligt vad som sägs i punkt 4 ovan har man alltid rätt att när som helst motsätta sig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att ens uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inbegripet profilering.

Insamlade personuppgifter överförs inte av oss till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi t.ex. har anlitat ett personuppgiftsbiträde som inom ramen för sitt uppdrag utför viss behandling. Överföring av personuppgifter till tredje land förutsätter alltid att det finns en laglig grund för sådan överföring.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifter sparas så länge som det behövs för att administrera avtalet och fullgöra installation och driftsättning av fiberanslutningen. Detta inbegriper även, i förekommande fall, hanteringen av ansökan om ROT- och/eller RUT-avdrag hos Skatteverket. Efter detta, och efter att full betalning för fiberanslutningen erlagts, kommer vi utan dröjsmål, och senast inom den tid som krävs enligt från tid till annan gällande dataskyddslagstiftning, eller domstols eller tillsynsmyndighets beslut, att radera dina uppgifter. Dina uppgifter kan, helt eller delvis, komma att lagras längre än annars om skyldighet att fortsätta att lagra uppgifterna finns enligt gällande lagstiftning som vi omfattas av, t.ex. bokföringslagen.

Information om rättigheter som du har enligt dataskyddsförordningen

Enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar (artikel 15), samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade (artikel 16). Du har vidare rätt att i de fall och enligt de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen begära radering av dina personuppgifter (artikel 17), begränsning av sådan behandling som rör dina personuppgifter (artikel 18) samt att göra invändningar mot den behandling som sker (artikel 21). Du har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss enligt vad som kallas rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Återkallelse av samtycke (i förekommande fall)

I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter och detta grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Se även ovan punkt 4 om rätt att alltid motsätta sig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, (inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring).

Rätt att ge in klagomål

Du har alltid rätt att vid missnöje eller anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som utförs, ge in klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Datainspektionen (med föreslaget nytt namn, Integritetsskyddsmyndigheten). Detta gör du enklast genom e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon 08-657 61 00.

Automatiserade beslut och profilering

Den behandling av personuppgifter som vi utför inkluderar automatiserade beslut och profilering, dvs. att vissa personliga egenskaper bedöms för att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, och i förekommande fall vistelseort, i syfte att kunna skicka anpassade marknadsföringserbjudanden och annan kommunikation efter mottagarens intressen och behov.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information om den behandling av personuppgifter som sker är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Slapp av med fiber